Ana Sayfa / KURUMSAL / Tüzüğümüz

Tüzüğümüz

SELİMİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1 : SELİMİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ÜSKÜDAR – İSTANBUL

MADDE 2 : KULÜBÜN RENKLERİ: Kırmızı-Laciverttir.

MADDE 3 : DERNEĞİN AMACI:

Futbol, basketbol, atletizm, güreş, hentbol, karete, voleybol, tenis, masatenisi, yüzme spor dallarında faaliyette bulunmak, Üsküdar gençliğine sportif yönden hizmet etmek, gençlere sporu aşılamak, bölge ve yurtiçi sportif faaliyetlere katılmak ve tertip etmek, sporu spor anlayışı içinde benimsetmek, faydalarını detaylarıyla gözler önüne sermek, üyelerine ve sporcularına spor ahlakını yerleştirerek memlekete yararlı birer spor­cu olarak yetişmelerini temin etmek, sporculannın ve üyelerinin yararlanabileceği sosyal tesisler ve yine üyelerinin hoşça vakit geçirmelerini sağlamak, birbirleriyle tanışma, dayanışma içine girebilmeleri, günün her saatinde girip çıkabilecekleri bir dernek lokali açmaktır.

MADDE 4 : DERNEĞİN BU AMAÇ İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER :

Derneğin amacına ulaşabilmesi için 2908 sayılı Dernekler Kanununun 90. ve 41. Maddeleri gereğince üyelerin hoşça vakit geçireceği tesisler kurar. 48. madde gereğince dernek lokalin de üyelerine kadeh usulü içki verir. Kadeh usulü içki vermek için ilgili yerden ruhsat alır, tesislerini işletmeye verir işletir, yemekli eğlenceler, balo, temsil, tiyatro, spor müsabakaları, yarışmalar, forum, panel, seminer vs. faaliyetlerde bulunabilir. 2908 sayılı yasanın 64. Madde­sinde belirtilen biçimde ve o amaçla gayrimenkul satın alabilir, kiralar, ipotek eder. Dernek amacı doğrultusunda ve üyelerinin yararlanabilmesi için sandık kurar. Spor tesislerini yap­tırmaya çalışmak, kulübe gelir temin etmek ve sporcuların yararlanması amacıyla halı saha ve tesisler kurar, ancak bu tesisler yönetim kurulunun tayin edeceği kişi ve kişiler tarafından işletilir. Sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

MADDE 5 : DERNEĞİN KURUCULARI:

ADI VE SOYADI: MESLEĞİ: İKAMET ADRESİ: TABİYETİ:

1. Pertev AKSEL Öğretmen Kayyum Ahmet Sk. No 22 Selimiye T.C.
2. Mustafa AKSU Memur Kışla Cad.No 63 – Selimiye T.C.
3. Lemi ULUER Öğretmen Şerifkuyu Sk.No 37 Selimiye T.C.
4. Abdullah GÜNDOĞDULAR Doktor Cami Sk. No 41 Selimiye T.C.
5. Reşat KIVANÇ Ressam Kışla Cad. No 37 Selimiye T.C.
6. Ö.Cafer UBSAVAŞ Kasap Şair Nesimi Sk.No 18 Selimiye T.C.
7. Mustafa YILDIZ Emekli Hamam Sk. No 39 Selimiye T.C.
8. İslam KIZMAZ Tüccar İskele Cad. No 39 Selimiye T.C.
9. Selahattin KAYAOĞLU Memur Şerifkuyu Sk. No 38 Selimiye T.C.

DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE 6 : DERNEĞE ÜYE OLMA:

Derneğe iki şekilde üye olunur. a) As il Üye b)Fahri Üye ASIL ÜYE: Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş her şahıs kulübe üye olabilir. Üye olmak üzere müracaatta bulunan adayların dilekçesi yönetim kurulunca ve 2908 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Bendi kapsamında olanlar kanununda belirtilen mer­cilere verilerek izin üzerine anılan kanunun 4. Maddesi ve 2. Fıkrasının 2 ve 3 bentlerinde gösterilenler ile diğer yasaların derneklere üye olamayacağı belirttiği kişiler orta ve orta öğretim haricindekiler üye olurlar. Bunların dışında müracaat sahiplerinin vermiş olduğu dilekçeler yönetim kurulunca incelenip en geç bir ay içinde cevaplandırılır. FAHRİ ÜYE: Fahri üyelik ikinci dereceden bir üyeliktir. Derneğe üye olması yasaklanmış fakat dernek için çok yararlı kişilere fahri üyelik sıfatı verilir. Derneğin sosyal tesis ve loka­linden yararlanırlar. Fahri üyeler genel kurula katılırlar ancak, oy kullanma ve organlara seçilme hakları yoktur. İsterlerse bağış ve aidat verebilirler. Fahri üyeler için ayrıca bir def­ter tutulur. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.C)YENİ ÜYE ALIMI .Derneğe yeni üye alımında uygulanacak esas, son olağan kurul tarihindeki üye sayısının % 20’si olup, bu sayıdan fazla üye alınamaz. Ancak boşalma. İstifa ve ihraç gibi nedenlerle boşalan üye sayıları bu % 20 içinde değildir.

MADDE 7 : ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye istifa hakkına sahiptir. Üye istifa ettiğini belirtir bir belgenin yönetim kurulu başkanına vermesi zorunludur.

MADDE 8 : ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Üye aidatını iki ay üst üste ödemeyen, sene içerisinde üç aidat ödemeyen derneğe üye olma hakkını kayıp eder. Dernek tüzüğüne aykırı ha­reket eden, üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelik hakkı sona erer. Yukarıda belirti­len durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir.

MADDE 9 : ÜYELİK HAKLARI:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, ancak oy haklan yoktur.

MADDE 10 : DERNEĞİN ORGANLARI:

A)GENEL KURUL B)YÖNETİM KURULU C)DENETLEME KURULU Dernek başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara genel yönetim ve Denetleme ku­rullarının görev ve yetkileri devredilemez.

MADDE 11 : GENEL KURUL:

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel kurul iki yılda bir MART ayında olağan toplantısını yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü veya dernek üyelerinden beşte birinin ya­zılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı iste­ğinde bulunan üyelerden birinin yazılı isteği üzerine Mahalli Sulh Hakimliğince toplantıya çağrılır.

MADDE 12 : ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulunun Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste yapıIır. Genel kurula katılacak üyelerden az onbeş gün önceden günü, saati, yeri, gündemi Mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda ço­ğunluk sağlanmaması durumunda ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bırakılan zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce Mahallin en büyük mülki Amirliğine yazıyla bildirilir. Yazıda toplantıya katılacak üyelerin isim listesi eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri geri bırakılırsa geri bırakma se­bepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci ilan verilerek üye­lere duyurulur. Ertelenen toplantı geri bırakılma tarihinden itibaren iki ay içinde yapılmak zorundadır. Üyeler ikinci toplantıya ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13 : TOPLANTI YERİ:

Genel kurul toplantıları kulüp merkezi veya il sınırlan dahilinde yönetim kurulunun belir­leyeceği bir yerde yapılır.

MADDE 14 : TOPLANTI YETER SAYISI:

Dernek gene! Kurulu tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantı­ya üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 15 : TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bil­dirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula yapılacak üye!er, yönetim kurulunca düzen­lenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14. Mad­desinde belirlenen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, yeteri kadar kâtip ve bir baş­kan vekili seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantının tutanağı­nı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yö­netim kuruluna verilir.

MADDE 16 : TOPLANTİDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. a)Dernek organlarının seçilmesi, b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, c)Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Bütçenin ibra edilerek yönetim kurulunun aklanması, d)Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerekKabul edilmesi, e)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satıl­ması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, f)Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, g)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya federasyonlara katılması, ayrılması h)Derneğin fes edilmesi, ı)Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerineGetirilmesi

MADDE 18 : OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

Oylar gizli, tasnifler açık belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ve­ya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü ya­pılarak belirlenen oylardır.

MADDE 19 : YÖNETİM KURULU :

Yönetim kurulu 7 asil 5 yedek olmak üzere Genel Kurulca belirleme. Asıl üyelerden boşal­ma olduğunda yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur, a)Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçe­yi hazırlayarak genel kurula sunmak. Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde Mülki Amirliğe bildirmek. b)Yönetim kurulunun çalışma şekli:İlk toplantıda veya boşaldığında yönetim kurulu asil üyeleri arasında başkanı seçer. Dernek genel sekreterini belirler. Yönetim kurulu toplantıları en az ayda bir olağan, başkanın gerekli görmesi durumların­da her zaman olağanüstü yapar. Dernek danışmanlarını veya danışma kurullarını belirler. Genel sekreterin önereceği dernek birimlerinde görev alacakları belirler.

MADDE 20 : YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle düşerse yedek üyeler görece çağrılır. Ancak bu boşalmalar asil üye sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim ku­rulunca toplantıya çağrılır. Bu durumda denetleme kurulunca da Genel Kurulca toplantıya çağırılır. Bu çağrı en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Çağrının yapılmaması halinde Der­nek üyelerinin arasından seçeceği üç kişi Mahalli Sulh Hâkimliği genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. Bu çağrı dernek üyelerinden birinin Sulh Hakimliğine müracaatıyla olur.

MADDE 21 : KULÜP YÜRÜTME BİRİMİ VE GENEL SEKRETER :

Yürütme birimi yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyet­lerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu Kulüp genel sekre­terine bağlıdır. Yürütme biriminin görevleri yönetim kurulu tarafından ücretli olarak çalıştırılır. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olması şart değildir. Genel Sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlık­ları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılmasına, saygın kişilerden olmasına dikkat edilir.

MADDE 22 : KULÜP YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

Kulüplerin yürütme birimleri de kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkânlarının el­verdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır, a) Gen el Sekreter, b)Kulüp Saymanı, c)Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli, d)Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri, e)Spor direktörü, f)Gençlik direktörü, g)Genel Kaptanlar, h)Teknik yönetici ve Öğreticiler, ı)Kaptanlar, j)Kol başkanları, Ancak profesyonel kulüp takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden genel sekreter, kulüp saymanı, teknik yönetici ve öğretici, kulüp masörü tesis ve malzeme yöneticileri ile görevlile­rinin ücretli olarak çalıştırmaları şarttır.

MADDE 23 : KULÜP YÖNETME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)GENEL SEKRETER: Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çevresinde, kulüp amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kulübün raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar. başkan adına yazışma işlerini yürütür, ancak toplantılarda oy kullanamaz.

b)KULÜP SAYMANI: Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürüt­mekle görevli eleman olup, genel sekretere karşı sorumludur.

c)KULÜP DOKTORU VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ :Kulüp yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, ilkyardım ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım masaj gi­bi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

d)TESİS-MALZEME YÖNETİCİSİ VE GÖREVLERİ:Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlerine hazır halde bulunmasını, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

e)SPOR DİREKTÖRÜ: Spor kulübünün profesyonel futbol hariç, faaliyet göstermeyi üst­lendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyeti ve hizmetle­rini yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

f)GENÇLIK DİREKTÖRÜ: Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği anlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık eğitim çalışmalarını yürütmekle görevli olup. Genel sekretere karşı sorumludur.

g)GENEL KAPTANLAR: Kulübün profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik ve spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanlar genel kaptan oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına yarışmalarına ve benzeri faaliyetlerine katılan ve katılacak olanların bay ve bayan her kategori de sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyet­lerine ait hizmetleri yönetmekle görevli olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludur.

h)KAPTANLAR: Kaptanı olduğu spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmaları­na yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayıları­nın arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine ait hizmetleri yü­rütmekle görevli olup, birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.

ı)KOL BAŞKANLARI: Başkan oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere, gösterilere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.

j)TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRENCİLERİ: Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşit­lerinde ve spor dallarında öğrencilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle sporcuların fiziki ve moral yeteneklerini üstün form sayesinde korumak ve geliştirmek için gerekli ted­birleri alan kişilerdir. Bunlar gençlik kulübünde ilgili genel kaptan veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişiye karşı sorumludur.

MADDE 24 : KULÜP DANIŞMANLARI:

Yönetim kurulu ve yürütme birimlerine kulüple­rinin hizmetleri ile ilgili gençlik spor hukuku sağlık basın ve benzeri olan konularında da­nışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görev alacakların bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübe uzman kişiler olmasına dikkat edilir. Kulüp danışmanları kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konularıyla ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidir.

MADDE 25 : KULÜP DANIŞMA KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ :

Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirilebilir. Kulüp danışma kurullarında görevlendirilecek olanların alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olmaları şart değildir. Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirileceğine yönetim ku­rulu karar verir.

MADDE 26 : KULÜP TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :

Kulüp temsilcileri, II, İlçe, Mahalle ve Semtlerde kamu kuruluşları ve Özel kurumlardaki kulüp üyeleri arasından genel sekreterin teklifi ile yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Temsilcilerin çevrelerince ve taraflarca sayılan ve sevilen kişiler arasından seçilmesine dik­kat edilir. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulu ve yürütme biriminin yönetim hizmetle­riyle ilgili olmak üzere kişiler, kurumlar ve taraflar arasında sağlıklı bir temasın sürdürüle­bilmesi ile kulübün başarısına yerdim ve destek sağlaması için gönüllü hizmetlerin yürütül­mesiyle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

MADDE 27 : DENETLEME KURULU :

Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna, toplantı halinde ise genel kurula sunar.

MADDE 28 : DİSİPLİN KURULU :

Yönetim kurulunca tevdi edilen disiplin suçlarını, suçlularını dinleyerek cezalarını karara bağlama yetkisi ile Genel Kurulca 3 asil ve 3 de yedek Disiplin Kurulu üyesi seçilir. Disiplin Kurulu incelemelerini tamamen tarafsız bir şekilde ve kâğıt üzerinde yaparak kararlarını verir. Disiplin kurulunun kulüpten kesin ihraç kararları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yönetim kurulu nezdinde itiraz konusu yapılabilir. Yönetim kurulunun bu husustaki kararları kesindir.

MADDE 29 : ORGANLARIN SEÇİLMESİ VE İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel kurulca seçilen ve yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yeni seçilen yönetim kurulu tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyele­rinin ad ve soyadları doğum yeri ve tarihleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine genel kurul sonuç evraklarıyla birlikte bildirilir.

MADDE 30 : DERNEĞİN ŞUBESİ :Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 31 : DERNEK AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU DERNEĞİNE ÜYE OLABİLİR.

MADDE 32 : YILLIK AİDAT MİKTARI :

Dernek üyeliğine kabul edilenlerden 60.00 TL. Giriş ücreti, 60.00 TL. de yıllık aidat olarak alınır. Sosyal bir kurumdan emekli olanlardan bu miktarların % 20’si alınır. Kulüp sporcularından giriş ücreti alınmaz, sadece üyelik aidat miktarı alınır.

MADDE 33 : GENEL HÜKÜMLER:

a)KULÜP amatördür.

b)KULÜP siyasetle uğraşmaz.

c)Kulübün binasında ve tesislerinde içki içilmez.

d)Kulübün bağlı olduğu üst teşekküllerce veya görevlendireceği kişilerce her türlü muame­lat ve kayıtların kontrolü ile yetkilidir.

e)Kulüp yönetim kurulu üst teşekküllerden verilen emir ve kararları tatbik etmeye mec­burdur.

MADDE 34 : KULÜBÜN YASAK İZNE BAĞLI FAALİYETLERİ :

a)Tüzükte belirtilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma biçimleri dışında faaliyetlerde bulunamaz.

b)Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunamaz.

c)Kulüp yöneticileri, kulübü temsil ederken tüzükte belirtilen amaç ve faaliyetler biçimine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve men­suplarını bu yönde teşvik edemezler.

d)Yönetim Kurulu 2908 sayılı Dernekler Kanununun 44. Maddesinde belirtilen hususlara uymak zorundadır.

MADDE 35 : KULÜBÜN ÜYE SAYISI :

Kulübün üye sayısı spor tescil yönetmeliğinin 7. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen husus­lar doğrultusundadır.

MADDE 36: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

a)Üye aidatlarıb)Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir. c)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. d)Bağış ve yardımlar(Yardım toplama hakkındaki mevzuata uyulur). e)Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabil­mek için İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir.

MADDE 37 : DERNEĞİN YAN GELİRLERİ :Dernek tüzüğünde yazılı amacının gerçekleştirebilmek için (Otel, Lokanta, Sinema, Lokal, Ticari İşletme vs.)gibi işletmelere sahip olabilir. İşletmelerini de tüzel kişilere veya şirketlere kiraya verebilecekleri gibi bir anonim şirkete de devredebilir.

MADDE 38 : KULÜBE YARDIM ŞEKİLLERİ :

Kulübe yasa uyarınca teşkilat imkânları oranında; a)Nakit yardım olarak, b)Ayni olarak, c)Eğitim organizasyon için kulübe yer gösterilen ve belirli esaslar dâhilinde yer tahsisi, d)Eğitim organizasyonundan kulübün yararlanmasını sağlamak, kulübe öğrenci tahsis etmek, e)Müsabaka, müsamere, şenlik benzeri gösterileri hâsılatından belirli şart ve oranlarda pay verilmesi, f)Kulübe ait saha ve tesislerin belirli esaslarda yapım ve onarımını sağlamak, g)Profesyonel futbol müsabaka gelirlerinden spor kulüplerine pay ayırmak suretiyle veya benzer şekillerde yardım alabilir.

MADDE 39 : YARDIMLARDAN YARARLANMA :

Resmi müsabaka, müsamere, şenlik gibi gösteri tertiplerinden sezon içinde çekilen veya ih­raç olunan kulüpleri çekildikleri branş faaliyet ve kategoride o sezon için gençlik ve spor yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen yardımlar yapılamayacağı gibi sezonda üç kez kapatılan ve cezası olan kulüpler (O sezon için ) yönetmeliğinin aynı maddesinin (h) bendin­de belirtilen yardım şeklinden yararlanamayacağı daima göz önünde tutulur.

MADDE 40 : YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER :

Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

MADDE 41 : DEFTER VE KAYITLARI :

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutmakla mükelleftir. a)ÜYE KAYIT DEFTERİ: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numarası ile bu deftere yazılır. Üyeler bu deftere kaydedilir. b)GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERİ: Gelen ve giden evrak tarih ve numaralarıyla bu deftere kayıt olunur. c)KARAR DEFTERİ: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numarası ile bu deftere yazı­lır. d)GELİR-GİDER DEFTERİ: Kulübün namına alman bütün paralar alındıkları, harcandıklarında verildikleri yerler yazılır. e)DEMİRBAŞ DEFTERİ: Derneğe ait demirbaşlar işlenir. f)BÜTÇE KESİN HESAP BİLÂNÇO DEFTERİ: Bütçe sonuç hesaplan tutulur.

MADDE 42 : Kulüp giderleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi Özel kanunlarda gösterilenden daha uzun süre ile ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş ( 5 ) yıldır. Kulüp gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığının taşra kuruluşlarından temin edilir. Bakanlık 30 gün içinde belgeyi vermez ise veya temin etmez ise dernek özel olarak bastıracağı belgeyi onay­latmak sureti ile kullanır. Bağış veya aidat toplayacak kişiler dernek yönetim kurulu ka­rarı ile o yerin Mülki Amirliğince tescil edilir. Kulüp adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler aracılığı ile yardım toplamak yasaktır.

MADDE 43 : DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Dernek Tüzüğünde “Dernek Tüzüğüne göre hükmü getirilerek belirtilmiş ol­makla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle kulüp organları ve görevlerine tüm faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinleri hazırlayıp Genel Kurulun onayından ge­çirilmek sureti ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle çıkarabilir.

MADDE 44 : TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak üzere yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başla­nabilmesi için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oyudur. İkinci toplan­tıda çoğunluk aranmaz. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile Tüzük Değişikliği karara bağlanır.

MADDE 45 : DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ :

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin ( Kulübün ) feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıya çağrılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshine ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluk ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallelin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı İstanbul Beden Terbiyesi Müdürlüğüne teslim edilir. Tasfiye ve intikal mahallin en büyük Mülki Amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

MADDE 46 : GÖNDERME YAPILAN HÜKÜMLER :

Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda önce Dernekler Kanununa sonra Gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliğine ve Türk Medeni Kanunu Hükümlerine bakılarak uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 : 2908 Sayılı Dernekler Kanununun geçici 1. Maddesinin 1 ve 2 fıkraları gereğince bu kanuna uyarlanarak hazırlanan ve eski tüzükte değişiklik maddelerinin yapılacak Genel Kurulun onayına sunulması şarttır. İş bu tüzük 46 ana ve 1 geçici maddeden ibarettir.